Modele quasi geoidy w polsce

Postat

W Polsce pierwsze MODELE przebiegu quasi-geoidy tworzono już w latach 90. Autorami i prekursorami Badań modeli byli m.in. profesorowie Kadaj, Osada i Łyszkowicz. MODELE te przez Wiele lat udoskonalano, flippant do dnia dzisiejszego. Aktualnie Elena obowiązującym modelem dla całego kraju jest Model pl-GeoId-2011, b, ący modyfikacją globalnego modelu geoidy EGM2008 na Teren Polski. Modèle Obecnie obowiązującej quasi-geoidy to opracowanie wielkoobszarowe, kalibrowane na 570 państwowych żadnych osnowy pierwsjay i Drugiej Klasy, na których pomierzono empiryczne wartości anomalii. Ze względu na zbyt rzadką siatkę tworzącą modèle, która nie jest w stanie uwzględnić lokalnych anomalii grawimetrycznych, a także złożoności geologicznej obszaru badawczego, wysunięto tezę: ”Zróżnicowanie geologiczno-hipsometryczne terenu Wpływa na przebieg quasi-geoidy, w związku z czym MODELE globalne nie nadają się do precyzyjnego obliczania wysokości normalnej na tych obszarach. Te même Dane grawimetryczne wraz z niskorozdzielczym modelem terenu posłużyły w 1993 r. do wyznaczenia dla obszaru Polski drugiego modelu grawimetrycznej geoidy geoid94. Obliczenia modelu geoidy przeprowadzono tym razem przy wykorzystaniu Techniki FFT oraz pakietu GRAVSOFT.

W obliczeniach korzystano także z najnowszego wówczas globalnego modelu geopotencjału OSU91A (360 360). Opracowany przez PBG zbiór Średnich anomalii wolnopowietrznych z obszaru Polski w siatce 5 `x 5 `został włączony do zbioru naziemnych danych grawimetrycznych wykorzystanych do opracowania globalnego modelu geopotencjału EGM96 (360, 360). Modèle dix, o rozdzielczości 60 km, znakomicie aproksymuje Pole grawitacyjne w rejonie Polski. Błąd aléatoire modelu geoidy obliczonego z EGM96 dla obszaru Polski, określony w wyniku porównania z najlepszymi w 2005 r. wpasowanymi modelami quasigeoidy, wynosi 11,2 cm, zaś błąd systematyczny — około 50 cm. quasi-geoida [a] – teoretyczna powierzchnia aproksymująca Swobodny poziom mórz i oceanów w systemie wysokości normalnych [2]. Jest à praktyczna generalizacja geoidy, f. wiąca powierzchnię pomocniczą przy określaniu modelu ziemi.

Wykorzystując wzbogacony materiał grawimetryczny z otaczających Polskę rodzajów, w 1996 r. w CBK Pan opracowano Nowy zbiór Średnich anomalii wolnopowietrznych w siatce 1 ` × 1 `dla terytorium Polski i rodzajów przyległych, un Następnie przy użyciu Techniki supprimer-Compute-Restore z zastosowaniem najnowszego globalnego modelu geopotencjału EGM96 oraz metody FFT — wygenerowano modèle quasigeoidy grawimetrycznej quasi97b. Dokładność Tego modelu oceniono na 5 cm w odniesieniu do wysokości quasigeoidy na punktach Sieci POLREF. Ne wyrażenia Średnich anomalii grawimetrycznych w obowiązującym systemie grawimetrycznym i układzie Odniesienia użytych do obliczenia wspomnianych modeli quasigeoidy korzystano z dérailleurs modeli transformacji, ograniczonych do wyrazów stałych translacyjnych. Kierując się potrzebą zapewnienia możliwości obliczenia dokładnej wysokości quasigeoidy w celu umożliwienia la realizacji praktycznych PRAC geodezyjnych, wykonywanych ton est proche powszechniej przy wykorzystaniu satelitarnych Technik pomiarowych, Gugik podjął, począwszy OD 1999 r., intensywne działania w kierunku utworzenia odpowiedniego modelu quasigeoidy.